Ang Pagmugna sa Simbahan

Ang Pagmugna sa Simbahan

ANG PAGMUGNA UG PAGPALAHUTAY SA SIMBAHAN
By Ben S. Malayang III, President 

(Sermon delivered on the occasion of the 108th Founding Anniversary of the Dumguete United Church of Christ in the Philippines, July 6, 2014. [Sermon delivered in Bisaya, the local dialect.])

TEXTS   

Isaias 11: 1. Ang harianong kaliwatan ni David nahisama sa usa ka kahoy nga giputol. Apan sama nga ang tuod manalingsing, motungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwatan ni David.

Hebreo 4:12. Kay ang Pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab, modulot kini hangtud sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtud sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa tawo.

I Timoteo 3:15. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesiya sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!

Buhat 28: 30-31. Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabiabi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Gisangyaw niya ang Gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Jesu Kristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisug ug walay nakasanta kaniya.

Lalum ang pagkatahum sa atong lumad nga pinulungang binisaya. Mao kini nga akong napili nga pagadalhon ang atong pamalandong niining buntaga sa binisaya. Ang atong pamalandong maga-tutok sa pagmugna ug pagpalahutay sa simbahan.

Maayong buntag sa tanan.

Sa iyang hamubong pagpamalandong niadtong misa sa pagpahiluna sa bag-ong presidente sa Colegio de Santa Catalina de Alejandria (o COSCA), mipadayag si Obispo Joselito Cortes nga ang pagmugna ug paghimugso sa usa ka tawo kini tungod sa usa ka katuyuan sa Ginoo. Iyang gi ehemplo si Moses, David, Jona ug si San Pedro. Tinuod puro sila gipakatawo nga makasasala, ug gani pasaway nga usahay dili gustong musonod sa Dios. 

Si Moses mibalibad nga mosagubang ni Paro. Si David miilog ug asawa ug iyang gibutang sa baba sa kamatayon ang bana niini. Si Jona mibalibad sa Ginoo ug midagan palayo sa asa siya gusto paadtoon sa Dios. Ug si San Pedro wala moangkon nga nailhan niya si Kristo. Apan kada usa kanila gipakatawo sa Dios alang motukod sa iyang Gingharian, aron molungsad sa iyang katuyuan niining atong kalibutan karon.

Ug si Jesu Kristo – nakita niya ang kasakit sa krus. Nangamuyo siya sa Amahan nga unta dili na lang siya ilansang sa kamatayon. Apan dili ang iyang kabubut-on ang magpatigbabaw kung dili ang kabubut-on sa Amahan. Siya ang Anak sa Dios nga gipakatawo alang sa krus sa kaluwasan, alang itukod ang Gingharian sa Dios ining atong kapanahunan. 

Tungod kang Kristo, mahimayaong namugna ang simbahan.

Mag-ampo ta, palihug: Ania kami karon O Dios andam nga mamati sa imong pulong. Kami naga-ampo nga sa among pagdungog mapadayag kanamo ang kalalom ug kahingpit sa imong gugma ug grasya para kanamong tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen

Nagkalain-lain ang mga panghunahuna o panabot sa mga tawo kung unsa ang simbahan.

  • Para sa kadaghanan, ang simbahan usa ka edipesyo (o “building”) nga anaay krus sa atop. Naa sa sulod ang pari o ang pastor nga kanunayng mangasaba sa mga katawhan tungod sa ilang mga sala.
  • Para pod sa uban, ang simbahan dangpanan para sa mga panginahanglanon sa kinabuhi – bugas, tambal, sinina. Ang simbahan adtoanan para mangayo ug hinabang kay ang simbahan man nagasangyaw nga ang tanan kinahanglang kanunayng maghigugmaay ug maghinatagay.
  • Sa uban pa pod, ang simbahan mao ang panagtigum sa mga tawo nga mga matarung. Ang pag-apil sa simbahan nagapakita nga kita maayong tawo. Kini nga mga panghunahuna nagasabot nga ang kanunayng pagsimba nagapakita sa atong lalum nga pagka-diosnon.

Wala masabti sa kadaghanang tawo nga ang simbahan dili lamang usa ka edipesyo, o usa ka tighatag ug panginahanglan, o dapit nga kita makapadayag nga kita matarung. Napakyas sila ug pag-sabot ug pag-ila nga ang simbahan ni Kristo gimugna sa Ginoo para mopakita ug muhulagway sa dagway sa Dios. Gimugna ug gipahimugso ang simbahan aron mosangyaw ug mopahatuod sa pagka-Ginoo ni Jesu Kristo, sa iyang pagka manluluwas, sa iyang pagka gamhanong manlalaban ug tigpanalipud sa mga kabos ug gidaug-daug, sa iyang pagka-makiangayon ug pagka-tuburan ug grasya, ug sa kalalom sa iyang paghigugma kanatong tanan.

Ang edipesyo, ang pagtabang, ug ang ingon nga dapit kung asa ta makapakita sa atong pagkamatarung, kining tanan magadulot ug bili ug magabaton sa kamaayo ug hinungdan kung atong makita sa simbahan ang dagway sa Dios. Kung ang atong mga dagway, buhat ug buluhaton lamang ang makita, kung ang dagway ug presensiya sa Dios nangitngitan ug natabunan sa atong mga buhat ug paningkamot, pakyas ang simbahan.

Ang simbahan nga gimugna aron magsangyaw sa kahitud-anon sa Pulong sa Dios, mao mismo ang buhi nga Pulong ug Presensiya sa Dios. Kuhaa ang dagway sa Dios ug taboni ang iyang presensiya sa atong mga presensiya, kuhaa ang pagsangyaw sa Pulong sa Dios ug kuhaa ang Pulong sa Dios ingon nga dugo nga nagapabuhi niini, ang simbahan usa lamang ka tawhanong institusyon, ug dili kini simbahan. Kung dili makit-an sa simbahan ang pagsalingsing sa udlot sa gingharian ni David (Isaias 11:1), ug wala dinha abtik nga nagpatigbabaw ang buhi nga Pulong sa Dios nga susama sa usa ka espadang duhay sulab nga “gadulot sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan”, kung wala dinha nag-usisa ang kamatuoran sa Dios “sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa tawo” (Hebreo 4:12), kung wala kini, pakyas ang simbahan.

Kung ang simbahan wala nagsangyaw ug nagkinabuhi sa Pulong sa Dios ingon nga “haligi ug sukaranan sa kamatuoran” (I Timoteo 3:15), kini dili simbahan.

Mga kaigsoonan, kining atong pag-saulog sa siento-otsong anibersaryo ining atong Hiniusang Simbahan ni Kristo sa Dumaguete, tingali atong dumdumon ang gihimo ni San Pablo sa katapusang duha ka bersikolo sa Buhat, nga nagkanayon nga “sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabiabi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Gisangyaw niya ang Gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Jesu Kristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisug ug walay nakasanta kaniya.” (Buhat 28: 30-31). 

Mao kini ang hulagway sa matuod nga simbahan ni Kristo. May dakung kaisug nga nagasangyaw sa Gingharian sa Dios ug nagatudlo sa Pulong sa Ginoo sa tanang moduaw kaniya. Nagpadayag kini sa hulagway sa Ginoo alang makita sa tanang katawhan. Nagkinabuhi sa buhing Pulong sa Dios nga mao ang Ginoong Jesu Kristo.

Kung sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi atong gihulagway sa pagka-buhi sa Dios, kung sa atong mga buhat ug buluhaton sa simbahan atong gipadayag ang pagka-Ginoo ni Kristo, kung sa atong presensiya sa simbahan makita sa tanan ang mas-dayag ug silaw nga presensiya ni Kristo nga mao ang bugtong Dalan, bugtong Kamatuoran ug bugtong Kinabuhi, kung sa atong pagsimba masud-ong sa tanan dinhi sa atong dakbayan ang presensiya sa buhing Dios, kini nga simbahan kusganong maka-padayon ingon nga buhing presensiya sa Dios dinhi sa Dumaguete.

Kung ang Dios buhi sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ingon nga mga sakop niini nga simbahan, ako nagatuo, nagatuo sa kalalom, nga kini nga simbahan ni Kristo, dinhi sa Dumaguete, mopadayon ug molahutay nga buhig presensiya sa Dios, ug kusganong tukuran sa Pulong sa Ginoo ining atong katilingban.

Sa ngalan sa Dios nga Magbubuhat, Manluluwas, ug Magsasangkap, Amen.