Pag-Handom ug Hinumdum

Pag-Handom ug Hinumdum

PAG-HANDOM UG HINUMDUM (“A FOND REMEMBRANCE”)
(Sermon, Anniversary Sunday, UCCP Valencia Negros Oriental, 22 February 2016)

By Dr. Ben S. Malayang III,President

TEXT: Lucas 22:19

Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako.”

Daghang salamat Pastor Lumayag ug mga kaigsoonan sa pagtoo, sa inyong maayohanong pagdapit kanamo niining Domingo sa inyong kasumaran sa pag-tukod sa atong simbahan dinhi sa Valencia. Uban kanako karon ang akong kapikas sa kinabuhi, si Gladys, ug mga higala nga si Pastor Andrew Villegas ug si Mr Arsenio Inoferio.

Palihog, mag-ampo ta:

Sa imong kamaayo, O Dios, gihatag nimo kanamo karon ang usa ka masilag ug matahom nga adlaw aron kami magkahiusa sa among pagdayeg kanimo. Unta, O Dios, nga ang among pagsimba karon magalig-on sa among pagtoo ug pagsalig nga ikaw lamang gayod, O Dios, mao ang among masaligan sa tanang higayon sa among kinabuhi, karon ug sa walay katapusan. Among gisalig nga ikaw, O Dios, ang mopaluyo sa tanan namong pagpamalandog sa imong pulong ug presensiya sa among pagsimba karon. Sa ngalan ni Hesu Kristo nga imong anak, Amen.

Dugay nang nilabay nga sa tulo ka tuig ako ning-silbi sa gobyerno. Usa ka panahon niadto ako gihimong pangulo sa usa ka negosasyon para mahatagan ang Pilipinas ug 25 milyones nga dolyar para sa pagpanalipod sa atong kalikopan. Nakuha nako ang pundo nga dili utang. Dako ang akong kalipay nga kito usa ka importanteng butang nga akong nahimo para sa atong nasod.

Pero samtang nagasakay ako sa eroplano aron mopauli na sa Manila, nag-inusara akong nagapamalandog kung pila kaha ang makahinumdum sa akong nahimo, human nga ang 25 milyones nga dolyar dugay nang nahurot. Gani, sa akong hunahuna, tingali dili lamang nga sa pipila ka tuig human nang mahurot ang kuarta, wala nay makadumdum niini, ako mismo, wala nay makadumdum kanako.

Mao kini ang misangpot ug mipilit sa akong hunahuna: nga bisan kinsa ka, o unsa man ang imong namiho, dako o gamay, bililhon o dili, importante o walay hinungdan, moabot ang panahon nga wala nay makadumdum kanimo. Moabot ang panahon nga wala makadumdum kung kinsa ka man, ug kung unsa man ang imong mga nahimo. Tingali, sa pipila ka tuig nga molabay, naa pa’y pipila nga makahinumdum, pero sa layong mga katuigan, halos o bug-os nga wala na’y makadumdum ug muhandum kanato.

Kini, puyra ang Dios. Kay ang Dios lamang ang walay kahangturang mudumdum kanato ug sa atong mga buhat. Ang Dios lamang ang muhandum kung kinsa kita, ang atong mga pangandoy, ang atong mga kahiubos, ug ang atong mga buhat ug mga wala mabuhat. Ang Dios lamang ang dili makalimot sa atong pagkatawo ug sa atong mga panglimbasog, mga kalampusan ug mga kapakyasan, bisan unsa pa man kadugayong kita nahanaw na sa kalibutan.

Kita tanan lalum kaayong gihigugma sa Dios mao nga bisan kinsa man kita, o bisan unsa ang atong mga nahimo, ang Dios walay katapusang modumdum ug maghandum kanato.

Hunahunaa kini mga igsoon – paglabay sa pipila ka gatos o myil nga mga tuig human kita mawala sa kalibutan – sa katapusan sa kapanahunan – kinsa pa man kaha ang mohandum ug mudumdum kanato? Ug unsa man kita, o kinsa man kita, kung wala na’y maga dumdum ug handum kanato? Dili ba nga susama sa bula, kita bug-os nga mawala na sa yugto nga wala na’y magadumdum kanato?

Pero dili ang Dios. Ang Dios lamang ang mudumdum ug muhandum kanato, karon ug sa walay katapusang kapanahunan. Dili kita mawagtang sa atong Ginoo.

Sa pagkatinuod, mawad-an man ug mga tawo nga mudumdum ug muhandum kanato, dili ang Diyos. Siya magapabiling maoy mudumdum ug hinumdum kanato sa kanunay ug walay katapusan.

Mao kini nga niining adlaw sa atong paghinumdum sa pagmugna ning atong iglesya, tingali maayo gyud natong hinumduman ang Dios nga walay katapusang dili malimot sa tanan kanato, sa atong mga pagdayeg, ug atong mga buhat ning atong simbahan. Malimot ta, malimot ang uban, pero dili ang Diso. Ang Dios lamang ang magkanunay ug handum ug hinumdum kanato ug sa atong mga buhat ug pagdayeg kaniya.

Mao usab mga kaigsoonan, nga tingali, ang atong tugma nga kanunanay’ng dumdumun sa kada paghinumdum nato sa pagmugna sa atong simbahan, mao ang Dios lamang nga dili mohunong sa paghandom ug dumdum sa atong mga pagdayeg ug buhat niining atong simbahan. Dumdomon nato ang Dios nga dili mopahulay sa pagdumdum kanato, ang Dios nga walay undang nga mohandum sa kanato ug sa atong mga buhat, kay ang Diyos lamang ang magkanunay’ng buhi’ng presensiya niining atong iglesya. Mawala ang iglesya sa atong mga mata, ug mawala ang atong mga buhat sa atong mga kahinumduman, pero dili sa mata ug sa kasingkasing sa atong Ginoo.

Kita tanan mawala, kita tanan malimtan. Ang atong mga pangandoy, kasubo, panglimbasog, kalampusan, kapakyas, ug buhat ug mga wala mabuhat, sila tanan malimtan. Apan dili ang Dios. Ang Dios lamang ang mopadayong wala’y katapusang buhi’ng magadumdum ug magahandum kanato ug ning atong simbahan.

Mao kini mga kaigsoonan nga sa atong pagbasa sa Balaang Kasulatan niini nga buntag, kita gina-awhag sa Dios nga kanunay’ng mudumdum kaniya. Wala siya ga-awhag nga kita mudumdum kanato. Iyang aw-hag nga kita kanunay nga mudumdum kaniya, kay sa mao lamang nga paagi, ang atong mga pagsimba ug buhat dili gayod mawala susama sa bula, ug kini gayod magpadayon, kay kini dili man malimtan ug kanunay man silang magapabiling handumon ug dumdumon sa presensiya ug kasingkasing sa atong Ginoo.

Tinuod, hinumduman ug ipasalamat nato sa Dios ang pag-mugna sa atong simbahan. Pero kini atong himuoon pinaagi sa kanunay’ng paghinumdum sa Dios nga siya lamang ang walay katapusang muhandum ug mudumdum kanato.

Sa maong paagi, dili malimtan ang atong mga pagsimba ug buhat niining atong iglesya, kay kanunay man nga anaa ang buhi ug wala’y katapusang Dios nga mudumdum ug muhandum kanatong tanan ug sa ang atong mga pagdayeg kaniya.

Kay kanunay man kitang mahinumduman sa Dios, ug ang Dios magapabiling buhi sa walay katapusan, ang atong iglesya pagapabiling buhi nga walay katapusan sa templo sa Ginoo.

Kini atong gi-ampo sa ngalan sa Dios nga Mamumugna, Dios nga Mangluluwas, ug Dios nga Espiritu Santo, Amen.